Loading...

Beveiligingsadvies BA@S.

Bedrijfsinformatie.

Disclaimer

Bij de samenstelling van de inhoud van deze website is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Toch bestaat de mogelijkheid dat informatie niet geheel correct is of mogelijk veroudert. Beveiligingsadvies BA@S is dan ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van gebruik van informatie welke via deze website is verkregen. Beveiligingsadvies BA@S behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze website op ieder gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen. Deze website kan links bevatten naar andere websites die geen eigendom zijn, en niet onder de controle vallen van Beveiligingsadvies BA@S. Deze sites worden enkel ter informatie vermeld. Beveiligingsadvies BA@S is niet verantwoordelijk voor de inhoud, meningen of adviezen op de betreffende sites.

Privacy statement

Beveiligingsadvies BA@S respecteert de privacy van alle gebruikers van deze website en draagt er zorg voor dat de informatie die u verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Ik verwerk persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze aan mij verstrekt. Ik zal uw persoonlijke gegevens nooit delen, doorgeven, verkopen of ter beschikking stellen aan derden. Ik verwerk persoonsgegevens op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de aanverwante geldende wet- en regelgeving stelt.
Ik waardeer het vertrouwen dat u in mij stelt en zal alles in het werk stellen om uw informatie te beschermen.

De persoonsgegevens die ik verwerk zijn:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer(s)
  • Email adres
  • KvK-nummer
Bijzondere persoonsgegevens verwerk ik niet.

Deze gegevens heb ik nodig om:

  • Goederen of diensten aan u te leveren en te kunnen factureren
  • U te kunnen bellen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren
  • U te informeren over gewijzigde dienstverlening
  • Wettelijke vereisten aan mijn boekhouding

Ik zal deze gegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De bewaartermijn die ik hanteer is maximaal 7 jaar, tenzij anders wettelijk verplicht.

U heeft het recht om deze gegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. U kunt hiertoe een verzoek richten aan Eric@baas.biz. Beveiligingsadvies BA@S zal zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligingsadvies BA@S neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen, zowel technisch als organisatorisch, om misbruik, verlies of onbevoegde verwerking tegen te gaan. Hebt u de indruk dat uw gegevens niet afdoende beveiligd zijn, of u heeft aanwijzingen van misbruik, neem dat contact op met Eric@baas.biz.

Algemene voorwaarden

Desgevraagd worden deze toegezonden.